Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Eesti Astronoomia Seltsi põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Astronoomia Selts (edaspidi Selts) põhikiri on kinnitatud 10. aprillil 1999. a. sõlmitud asutamislepinguga ja 10. aprillil 1999. a. toimunud üldkoosoleku otsusega. Selts on 1910. aastal asutatud ning 1989. aastal taasasutatud samade eesmärkidega seltside tegevuse jätkaja.

I ÜLDSÄTTED

1.1. Kutselisi astronoome ja astronoomiahuvilisi ühendava mittetulundusühingu ametlik nimi on Eesti Astronoomia Selts.

1.2. Seltsi juriidiline aadress: Eesti Vabariik, 61602 Tartumaa, Nõo vald, Tõravere ja juhatuse asukoht: Eesti Vabariik, 61602 Tartumaa, Nõo vald, Tõravere, Tartu Observatoorium.

1.3. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.4. Selts on juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.

1.5. Seltsil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus. Sümboolika kasutamise korra määrab ühingu juhatus.

1.6. Seltsil on oma nimetusega pitsat ja iseseisev bilanss, tal on õigus avada ning sulgeda kontosid ja arveid krediidiasutustes nii kodu- kui välismaal.

II TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1. Seltsi tegevuse eesmärgiks on astronoomia ja sellega seotud teaduste ning astronoomilise hariduse ja kultuuri arendamine Eesti Vabariigis.

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:

2.2.1. arendab sidemeid teadlastega ja teeb koostööd teadus- ja haridusasutustega ning vastavate teaduste harrastajatega Eestis ja välismaal;

2.2.2. vahendab tellimusi kvalifitseeritud astronoomiaalastele uuringutele, järgides erialase pädevuse ja teadusliku täpsuse põhimõtteid;

2.2.3. korraldab kompetentset ekspertiisi astronoomiat ja sellega seotud teadusi puudutavates küsimustes;

2.2.4. tegeleb astronoomia populariseerimisega, korraldab vaatlusõhtuid, astronoomiahuviliste kokkutulekuid, erialaseid uurimisreise ja teisi analoogilisi üritusi;

2.2.5. korraldab populaarteaduslike artiklite avaldamist ja tegeleb kirjastamisega;

2.2.6. vahendab astronoomiaalast teavet Internetis ja muus meedias.

III SELTSI ÕIGUSED

3.1. Seltsil on õigus astuda otsesidemetesse teadus- ja õppeasutustega, firmadega ja valitsusasutustega, samuti füüsiliste isikutega ning sõlmida nendega teadusalaseid, tehnilisi, ostu-müügialaseid ja muid seltsi kompetentsi kuuluvaid lepinguid.

3.2. Oma põhikirjalise tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil võib selts läbi viia ühekordseid tasulisi tuluüritusi, võtta vastu varalisi annetusi ja eraldisi.

3.3. Selts võib ehitada, osta, omandada ülekandmise või vahetuse korras, võtta ja anda rendile kinnis- ja vallasvara Eestis või välismaal.

3.4. Selts võib asutada allorganisatsioone ja kuuluda ise teistesse organisatsioonidesse.

IV SELTSI LIIKMESKOND

4.1. Seltsi liikmeksolek on vabatahtlik. Seltsi liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab seltsi juhatus isiku vastavasisulise kirjaliku avalduse alusel.

4.2. Seltsil on õigus kehtestada oma liikmetele liikmemaks ja sisseastumismaks.

4.3. Seltsi liikmeskond on fikseeritud seltsi liikmeregistris, mida peab seltsi juhatus.

4.4. Seltsi liikmeks võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik, kes tunnustab seltsi põhikirja.

4.5. Seltsi liikmel on õigus:

4.5.1. osaleda seltsi tegevuses selle eesmärkide saavutamiseks;

4.5.2. osaleda hääleõiguslikuna üldkoosoleku töös ning valida ja olla valitud seltsi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse;

4.5.3. esindada seltsi ametiisikuna selle juhtorganite volitusel asutustes ja organisatsioonides ning üritustel;

4.5.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid seltsi valitavate organite tegevuse kohta ning saada informatsiooni seltsi tegevuse kohta;

4.5.5. kasutada seltsi vara vastavalt kehtestatud korrale;

4.5.6. kasutada seltsi sümboolikat vastavalt kehtestatud korrale;

4.5.7. lahkuda seltsi liikmeskonnast.

4.6. Seltsi liige on kohustatud:

4.6.1. maksma liikmemaksu;

4.6.2. järgima seltsi põhikirja ja juhtorganite otsuseid;

4.6.3. osalema valitavatesse organitesse valimisel nende töös;

4.6.4. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult seltsi vara;

4.6.5. seltsi liikmeskonnast lahkumisel tagastama tema kasutusse antud seltsi vara ja tasuma muud võlad seltsi ees.

4.7. Seltsil võivad olla auliikmed. Auliige:

4.7.1. võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik;

4.7.2. valitakse üldkoosoleku otsusega;

4.7.3. on täieõiguslik seltsi liige;

4.7.4. on vabastatud liikmemaksust.

V SELTSI STRUKTUUR JA JUHTIMINE

5.1.Seltsi kõrgeim juhtorgan on tema liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek:

5.1.1. üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas;

5.1.2. üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt juhul, kui vastava kirjaliku nõude on esitanud vähemalt 10% seltsi liikmeid;

5.1.3. üldkoosoleku toimumisest ja päevakorrast informeerib juhatus seltsi liikmeid vähemalt kaks nädalat enne toimumisaega;

5.1.4. üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija;

5.1.5. üldkoosolek võtab vastu ja muudab seltsi põhikirja ning programmi 3/4 häälteenamusega;

5.1.6. üldkoosolek määrab juhatuse ja revisjonikomisjoni arvulise koosseisu;

5.1.7. üldkoosolek valib kaheks aastaks juhatuse, seltsi esimehe ja revisjonikomisjoni;

5.1.8. üldkoosolek kuulab ära seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded;

5.1.9. üldkoosolek otsustab seltsi tegevusega seotud põhimõttelised küsimused;

5.1.10. üldkoosolek lõpetab seltsi tegevuse 3/4 häälteenamusega;

5.1.11. üldkoosoleku otsused võetakse reeglina vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab seltsi esimehe hääl.

5.1.12. määrab seltsi sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse.

5.2. Seltsi juhtorganiks on viieliikmeline juhatus. Seltsi juhatus:

5.2.1. valib oma tegevuse alguses enda hulgast seltsi aseesimehe;

5.2.2. moodustab vajadusel toimkondi ja komisjone;

5.2.3. on seltsi majandustegevuse juht;

5.2.4. on seltsi vara haldaja;

5.2.5. on aruandekohuslane seltsi üldkoosolekule;

5.2.6. on seltsi varaga ümberkäimise asjus aruandekohuslane seltsi revisjonikomisjonile.

5.3. Seltsi juhatuse liige võib tagasi astuda kirjaliku avalduse alusel.

5.4. Juhatuse koosoleku kutsub kokku seltsi esimees või tema poolt volitatud isik vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuue kuu jooksul.

5.5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole tema liikmetest.

5.6. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on määravaks seltsi esimehe hääl.

5.7. Juhatuse koosolekud protokollitakse.

5.8. Seltsi esimees:

5.8.1. on juhatuse liige;

5.8.2. on seltsi kõrgeim ametiisik;

5.8.3. kinnitab oma allkirjaga kõik seltsi juhtorganite otsused;

5.8.4. on seltsi nimel allkirjaõiguslane;

5.8.5. avab kontosid ja arveid krediidiasutustes;

5.8.6. on aruandekohuslane seltsi juhatusele.

5.9. Seltsi aseesimees:

5.9.1 asendab seltsi esimeest tema ülesannetes, kui viimasel pole võimalik oma ülesandeid täita;

5.9.2. on seltsi nimel allkirjaõiguslane.

5.10. Seltsi majanduslikku asjaajamist kontrollib revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon esitab oma aruande üldkoosolekule.

5.11. Revisjonikomisjoni ei või kuuluda seltsi juhatuse liige.

5.12. Seltsi revisjonikomisjoni liige võib tagasi astuda kirjaliku avalduse alusel.

VI SELTSI VARA

6.1. Seltsi vara moodustub:

6.1.1. seltsi liikmete sisseastumismaksudest ja liikmemaksudest;

6.1.2. kodu- ja välismaiste füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt seltsile tehtud annetustest, toetustest ja pärandustest;

6.1.3. riigi- ja kohalike eelarvete eraldistest;

6.1.4. seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest ühekordsetest tuluüritustest saadavatest summadest, finantstulust, soetatud inventari üürist;

6.1.5. muudest seadusandlusega lubatud laekumistest.

6.2. Selts peab oma vahendite ja vara üle arvestust raamatupidamise kaudu ja maksab riigi- ja kohalikke makse ning esitab oma asukohajärgsele maksuametile maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras.

6.3. Seltsi varaga ümberkäimise otsustab juhatus.

6.4. Seltsi varaga ümberkäimist kontrollib revisjonikomisjon.

6.5. Selts vastutab oma materiaalsete kohustuste eest oma varaga, seltsi liikmed ei vastuta seltsi kohustuste eest aineliselt.

6.6. Seltsi ja tema liikmete vahelised vaidlused lahendatakse vastavuses Seltsi kehtiva põhikirjaga; nende reguleerimatuse korral vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

VII TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1. Seltsi tegevuse võib lõpetada üldkoosolek käesolevas põhikirjas ettenähtud korras.

7.2. Seltsi tegevuse lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, mille tööd revideerib seltsi revisjonikomisjon.

7.3. Seltsi likvideerimise tähtaja lõpul esitab likvideerimiskomisjon üldkoosolekule aruande.

7.4. Seltsi tegevuse lõpetamisel läheb allesjäänud vara likvideerijate otsusel kas riigile või sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.